Yorum satırları derleyiciler tarafından göz ardı edilir. Yorum satırları /* ile başlayıp */ ile biter. İç içe yorumlar ANSI standardında olmasına rağmen, derleyicilerin hepsi bunu kabul etmez.ANSI standardında tanımlanmış olmasa da, // şeklinde karakterlerle başlayan tek satırlık yorum ekleme daha fazla kullanılmaktadır. // ile yorum başlar, satır bittiğinde yorum satırı otomatik sona ermiş olur.

Comments in the source code are ignored by the compiler. They are encapsulated starting with /* and ending with */. According to the ANSI standard, nested comments are not allowed, although some implementations allow it.

Single line comments are becoming more common, although not defined in the ANSI standard. Single line comments begin with // and are automatically terminated at the end of the current line.

Yorum Satırları
Kaynak dosya içinde yer alan önişlemci ya da derleyici programa verilmeyen açıklama amaçlı yazılara yorum satırları (comment lines) denir.

Yorum satırları /* atomuyla başlar */ atomuyla sonlanır. Bu iki atom ile, bu iki atom arasında kalan tüm karakterler, önişlemci programın kaynak kodu ele almasından önce tek bir boşluk karakteriyle yer değiştirir. Yorum satırları herhangi sayıda karakter içerebilir. Örnek:

/* Bu bir açıklama satırıdır */

Yorum satırları birden fazla satıra ilişkin olabilir:

/*
bu satirlar
kaynak koda dahil
değildir.
*/

Bir dizge ya da bir karakter değişmezi içinde yorum satırı bulunamaz:

#include <stdio.h>

int main()
{
printf(“/* bu bir yorum satiri degildir */”);

return 0;
}

Yukarıdaki programın derlenip çalıştırılmasıyla, ekrana

/* bu bir yorum satırı değil */

yazısı yazdırılır.

Bir yorum satırının kapatılmasının unutulması tipik bir hatadır.

#include <stdio.h>

int main()
{
int x = 1;
int y = 2;

x = 10; /* x’e 10 değeri atanıyor
y = 2; /* y’ye 20 değeri atanmıyor */

printf(“x = %d\n”, x);
printf(“y = %d\n”, y);

return 0;
}

[C++ dilinde yorum satırı oluşturmanın bir başka biçimi daha vardır. Yorum satırı // karakterleriyle başlar, bulunulan satırın sonuna kadar sürer. Yorum satırını sonlandırılması bulunulan satırın sonu ile olur, yorum satırını sonlandıracak ayrı bir karakter bulunmaz. Örnek: //Geçerli bir Açıklama satırı Bu biçim C89 standartlarına göre geçerli değildir ancak C99 standartlarıyla C’ye de eklenmiştir.]

İç İçe Yorum Satırları
İç içe yorum satırları (nested comment lines) oluşturmak geçerli değildir:

/*
/*
*/
*/

Yukarıdaki örnekte birinci */ atomundan sonraki kod parçası kaynak dosyaya dahildir. Ancak derleyicilerin çoğu uygun ayarların seçilmesiyle iç içe yorum satırlarına izin verir. İç içe yorum satırlarına gereksinim, özellikle bir yorum satırının kopyalanarak başka bir yorum satırı içine yapıştırılması durumunda oluşur. Bazen de, yorum satırı içine alınmak
istenen kod parçasının içinde de bir başka yorum satırı olduğundan, içsel yorum satırları oluşur.

Yorum Satırları Neden Kullanılır
Yorum satırları çoğu zaman kaynak kodun okunabilirliğini artırmak için kullanılır. Kaynak koddan doğrudan çıkarılamayan bilgiler açıklama satırlarıyla okuyucuya iletilebilir. Bazen de yorum satırları bir kaynak dosyanın bölüm başlıklarını oluşturmak amacıyla kullanılır. Kaynak kodun açıkça verdiği bir bilgiyi, yorum satırıyla açıklamak programın okunabilirliğini bozar.